Oferta dla studentów i doktorantów

Na tej stronie znajdzicie Państwo najważniejsze informacje o zajęciach dydaktycznych realizowanych przez pracowników i doktorantów Zakładu Biologii i Ekologii Ptaków.

 

Zajęcia dydaktyczne

Prowadzimy autorskie wykłady i zajęcia laboratoryjne z następujących przedmiotów:

 1. Ekologia i ochrona środowiska (I rok biotechnologii, koordynator: prof. UAM dr hab. Jakub Z. Kosicki)
 2. Metody statytyczne w biotechnologii (IV rok biotechnologii, koordynator: prof. UAM dr hab. Jakub Z. Kosicki)
 3. Matematyka i statystyka (I rok, wszystkie kierunki studiów)
 4. Świat zwierząt - ptaki (V rok ochrony środowiska, koordynatorzy: prof dr hab.Aleksander Winiecki, prof UAM dr hab. Ziemowit Kosiński)

Prace licencjackie i magisterskie

„Ptasia” nazwa Zakładu może sugerować, że oferta prac dyplomowych dotyczy wyłącznie różnych aspektów życia ptaków. Nic bardziej mylnego! Studentom zainteresowanym współpracą z naszym Zakładem proponujemy badania z zakresu: bioróżnorodności, ekologii populacyjnej, behawioralnej oraz ewolucyjnej, teoretycznych modeli matematycznych i biologicznych podstaw ochrony przyrody. 

Wszystkim studentom zapewniamy zdobycie doświadczenia w realizacji projektów badawczych, naukę metod gromadzenia danych i ich późniejszej analizy. Zapewniamy także (a może; przede wszytkim!) pomoc na każdym etapie przygotowywania i pisania pracy dyplomowej oraz współpracę z ciekawym zespołem ludzi.

 

Poniżej przedstawiamy przykładowe tematy prac dyplomowych, niemniej jeśli masz swój własny pomysł również jesteśmy otwarci na taką propozycję

 

 

prof. UAM dr hab. Jakub Z. Kosicki

Prace licencjackie:

 1. Biologia rozrodu (wybranego gatunku ptaka)
 2. Modele macierzowe w ekologii populacji
 3. Modelować czy nie modelować. Przegląd metod analiz liczebności populacji
 4. Od czego zależy tempo wzrostu piskląt. Przegląd literatury
 5. Wykorzystywanie danych teledetekcyjnych do oceny jakości środowisk

Prace magisterskie:

 1. Oscylacja w układzie drapieżnik-ofiara Modelowanie stochastyczne z wykorzystaniem NetLogo
 2. Modelowanie dynamiki liczebności populacji z wykorzystaniem NetLogo
 3. Biologia i ekologia rozrodu (wybranego gatunku)
 4. Predyktywne mapowanie (wybranego gatunku)
 5. Analiza przestrzennego rozmieszczenia (wybranego gatunku)
 6. Wybiorczość środowiskowa występowania (wbranego gatunku) w różnych skalach przestrzennych

 

prof. dr hab. Aleksander Winiecki

Prace licencjackie:

 1. Awifauna lęgowa Maltańskiego Klina Zieleni w Poznaniu
 2. Awifauna wodna miejskiego odcinka Warty w Poznaniu
 3. Awifauna wodno-błotna wybranych jezior/dolin rzek
 4. Liczebności populacji lęgowej zniczka (Regulus ignicapillus) wybranych fragmentów Wielkopolski
 5. Ptaki lęgowe parków miejskich w Poznaniu
 6. Ptaki lęgowe zróżnicowanych typów budynków w Poznaniu
 7. Stan populacji lęgowych grzywacza (Columba palumbus) i sierpówki
  (Streptopelia decaocto) w Poznaniu
 8. Wielkość i struktura gatunkowa zimowych zgrupowań krukowatych (Corvidae)
  w wybranych miastach
 9. Wstępna ocena stanu lęgowych ptaków wodno-błotnych wybranego fragmentu
  Ostoi Ptasiej Natura 2000 - Dolina Środkowej Warty
 10. Wstępna ocena stanu populacji lęgowych oknówki (Delichon urbicum)
  w różnych typach zabudowy miasta Poznania

Prace magisterskie:

 1. Ocena stanu i zmian populacji lęgowych oknówki (Delichon urbicum) w różnych
  typach zabudowy miasta Poznania
 2. Awifauna wodno-błotna wybranego fragmentu Ostoi Ptasiej Natura 2000 - Dolina Środkowej Warty
 3. Awifauna lęgowa Maltańskiego Klina Zieleni w Poznaniu - stan i zmiany
 4. Awifauna lęgowa parków miejskich w Poznaniu - stan współczesny i przyczyny długoterminowych zmian
 5. Ptaki lęgowe zróżnicowanych typów budynków w Poznaniu
 6. Stan i długoterminowe zmiany awifauny wodnej miejskiego odcinka Warty w Poznaniu
 7. Awifauna wodno-błotna wybranych jezior/dolin rzek - kierunki zmian
 8. Wybrane elementy biologii i ekologii lęgowej grzywacza (Columba palumbus) i sierpówki
  (Streptopelia decaocto) w Poznaniu - stan i zmiany
 9. Stan i zmiany liczebności populacji lęgowej zniczka (Regulus ignicapillus)
  wybranych fragmentów Wielkopolski
 10. Stan i funkcjonowanie zimowych zgrupowań krukowatych (Corvidae) w miastach Wielkopolski

 

prof. UAM dr hab. Ziemowit Kosiński

Prace licencjackie:

 1. Liczebność i rozmieszczenie wyspecjalizowanego
  gatunku leśnego - dzięcioła średniego Leiopicus medius w Poznaniu
 2. Ocena liczebności dzięcioła średniego
  Leiopicus medius w Polsce w oparciu o dane literaturowe

Prace magisterskie:

 1. Liczebność i wybiórczość siedliskowa wybranych gatunków
  ptaków leśnych wymienionych w Dyrektywie Ptasiej
 2. Rola „drzew biocenotycznych” w ochronie dziuplaków pierwotnych i wtórnych
 3. Rozmieszczenie mikrosiedlisk w obrębie drzew a wybór miejsca gniazdowania
  u dzięcioła dużego Dendrocopos major i dzięcioła średniego
  Leiopicus medius w rezerwacie Czeszewski Las (Biologia)
 4. Wykorzystanie zamierających i martwych drzew przez
  dzięcioły Picidae w nadrzecznych lasach łęgowych

 

prof. UAM dr hab. Adrian Surmacki

Prace licencjackie:

 1. Biologia lęgowa bogatki (Parus major)
 2. Mechanizmy i funkcje ubarwienia ptaków oraz innych grup zwierząt

Prace magisterskie:

 1. Biologia lęgowa bogatki (Parus major)
 2. Mechanizmy i funkcje ubarwienia ptaków oraz innych grup zwierząt

 

dr hab. Piotr Zduniak

Prace licencjackie:

 1. Ekologia rozrodu sroki Pica pica w środowisku miejskim
 2. Liczebność i rozmieszczenie jerzyka Apus apus
  w środowisku zurbanizowanym na przykładzie dowolnego miasta
 3. Termomodernizacje budynków – wpływ zabiegów kompensacyjnych
  na populacje lęgowe jerzyka Apus apus
 4. Wybrane elementy ekologii rozrodu wrony Corvus cornix – analiza nagrań wideo z gniazd

Prace magisterskie:

 1. Ekologia rozrodu sroki Pica pica w środowisku miejskim
 2. Liczebność i rozmieszczenie jerzyka Apus apus
  w środowisku zurbanizowanym na przykładzie dowolnego miasta
 3. Termomodernizacje budynków – wpływ zabiegów kompensacyjnych
  na populacje lęgowe jerzyka Apus apus
 4. Wybrane elementy ekologii rozrodu wrony Corvus cornix – analiza nagrań wideo z gniazd